Uppdragsgivare & beställare

Swea Familjehem har ett väl utvecklat samarbete med kommunernas socialtjänst. Vi är väl förtrogna med BBIC och arbetar alltid efter genomförandeplanen. Uppdraget utförs enligt gällande lagar och förordningar och vi följer Socialstyrelsens samt SKR:s riktlinjer och rekommendationer. Våra konsulenter samordnar, informerar och avrapporterar allt efter uppdragsgivarens önskemål.

Våra uppdrag kan se olika ut och vi tar emot placeringsförfrågningar gällande barn, ungdomar, vuxna och familjer.

Våra konsulenter gör täta besök i familjehemmen och de finns hela tiden med som ett stöd och handleder i placeringsuppdraget. De fungerar som en länk mellan familjehem och uppdragsgivare som ändå har full insyn i både familjehemmet och den dokumentation som förs i ärendet. Vi erbjuder kontinuerligt våra familjehem utbildningar, då det idag är ett krav från Socialstyrelsen som en kvalitetssäkring. Det är viktigt att familjehemmet känner sig trygg i sin roll som familjehemsföräldrar för att de i sin tur ska kunna skapa trygghet och möjlighet till utveckling för den placerade.

Till er som uppdragsgivare tillhandahåller vi:

 • Registerutdrag från socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister, LOB-registerutdrag och Kronofogden.
 • Ett utförligt utredningsunderlag.
 • Bästa tänkbara matchningar av placeringar och familjehem tillsammans med Er som uppdragsgivare.
 • Råd och stöd till familjehemmet i vardagsfrågor.
 • Tillgänglighet vid eventuellt uppkomna kriser även efter kontorstid.
 • Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av genomförande- och vårdplan under hela placeringen.
 • Uppföljningar och kontrollerar att familjehemmen följer överenskomna åtaganden.
 • Regelbundna utbildningar för familjehemmen bl.a. Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”.
 • Avrapportering gällande placeringsuppdrag efter uppdragsgivares önskemål.
 • Hög nåbarhet på telefon och mail.
 • Avtal, upphandling med ett flertal kommuner, administration och ekonomi.
 • Samverkan mellan olika vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra berörda organisationer.
 • Kvalitetsuppföljningar via SSIL.
 • Referenser lämnas på begäran.

Önskar Ni komma i kontakt med oss för en placeringsförfrågan skicka e-post till marie@sweafamiljehem.se eller ring oss gärna 0480-41 16 01 el. 073-427 02 57