Produktionsbortfall och frånvaro på jobbet på grund av alkohol och droger. Ett STORT problem?

Ja!

Alkohol är det största problemet. Antalet personer i Sverige med riskabel alkoholkonsumtion och beroende är ca 1.000.000, dvs ca 20% av den vuxna befolkningen.

 • Ca 300.000 av dessa uppskattas ha ett skadligt bruk alkohol.
 • Ca 250.000 personer (4 procent) är beroende och de flesta av dem finns i arbetslivet. Ca 50.000 har kontakt med kommunernas och landstingens missbruks- eller beroendevård.
 • ca 134.000 personer (2 procent) har ett problemspelande.
 • Ca 77.000 använder narkotika regelbundet, de flesta finns i arbetslivet. Ca 30.000 är narkotikaberoende.

Källa: Swelogs 2018, CAN 2019 och Socialstyrelsen

Samhället i stort har enorma kostnader för missbruk och för den en skilde individen innebär det ett stort lidande.

Vi på Swea Familjehem AB kan erbjuda företag och organisationer följande:

 • Information och rådgivning om missbruk av alkohol, droger men även andra beroenden, direkt på plats hos er eller våra egna lokaler.
 • Särskilt stöd till chefer, personalansvariga och skyddsombud för att förebygga och åtgärda missbruksproblem på företaget.
 • Genom vår öppenvård kan vi erbjuda rehabilitering och hjälp.
 • Handledning för chefer, arbetsledare och olika personalkategorier.

Arbetsgivarens ansvar

Få frågor verkar vara så laddade och svåra att hantera som misstanken om att en medarbetare dricker för mycket eller använder droger.

 • Tänk om jag har fel?
 • När skall jag ta upp det?
 • Hur lägger jag upp det första samtalet?
 • Har jag över huvud taget rätt att lägga mig i en medarbetares alkoholvanor?

Du har både rätt och skyldighet att lägga dig i.
”Arbetsgivarens rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering ska enligt 13§ i AFS 1994:1 även gälla insatser vid alkohol- och drogmissbruk. Arbetsgivaren ska också göra klart vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare är påverkad av alkohol eller andra droger på arbetet.”

Företaget åsamkas stora kostnader för frånvaro, misstag, försämrade kundrelationer etc. Övriga anställda upplever kanske irritation och besvikelse över att ingenting görs.

Om din medarbetare behöver hjälp att komma ur sitt beroende är han eller hon välkommen till oss. Ni ringer då och bokar ett personligt samtal hos oss. Under full sekretess hjälper vi till att konstatera graden av missbruk. Om du vill och din medarbetare samtycker får du gärna vara med.

Eftersom vår behandling kan ske på både dag och kvällstid kan den anställde arbeta som vanligt under tiden. Du får som arbetsgivare löpande rapportering om framsteg och avvikelser. Du blir också inbjuden till utvecklingssamtal hos oss tillsammans med din medarbetare.

Från och med nu är ansvaret inte längre ditt. Du har nu handlat på det sätt som förväntas av dig som chef. Ansvaret för rehabiliteringen ligger nu hos den anställde själv.

Vi gör gärna ett besök på ert företag för att diskutera era behov.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för ert företag.