Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 ersätts Sveriges personuppgiftslag (PuL) med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Dataskyddsförordningen innehåller regler om behandling av personuppgifter. En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Vi på Swea Familjehem AB värnar om din personliga integritet och vi följer de bestämmelser som regleras i Dataskyddsförordningen. Det är viktigt för oss att du är väl informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen fastställer sex grundläggande krav för all behandling av personuppgifter och Swea Familjehem AB (personuppgiftsansvarig) ska säkerställa följande:

 1. Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet).
 2. De ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ytterligare behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte anses vara oförenlig med de ursprungliga ändamålen (ändamålsbegränsning).
 3. De ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).
 4. De ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (riktighet).
 5. De får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som personuppgifterna enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, under förutsättning att de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt denna förordning genomförs för att säkerställa den registrerades rättigheter och friheter (lagringsminimering).
 6. De ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).

Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att punkterna följs (ansvarsskyldighet).

Vilka personuppgifter hanterar vi och i vilket syfte?

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för behandlingen och Swea Familjehem AB arbetar med personuppgiftsbehandling enligt gällande dataskyddslagstiftning. Swea Familjehem AB ska för all behandling av personuppgifter ha stöd i minst en av följande rättsliga grunder:

 1. Samtycke – den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera ändamål.
 2. Avtal – den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.
 3. Rättslig förpliktelse – det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

Vi använder personuppgifter för följande ändamål:

 • För att fastställa identitet och ha tillgång till uppdaterade adress- och kontaktuppgifter för de familjehem vi arbetar med.
 • För att kunna fullfölja de åtagande vi har gentemot våra uppdragsgivare (Socialtjänst), vilket innebär att tillhandahålla utredningsunderlag vid förfrågningar och matchningar, uppdaterade registerutdrag, person- och kontaktuppgifter och annan information som är relevanta för uppdraget.
 • För att kunna ingå avtal vid placeringsuppdrag med Socialtjänst och familjehem.
 • För att kunna erbjuda individanpassade insatser för klienter i familjehem i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
 • För fakturering och löneutbetalningar.
 • För att kunna skicka information och med samtycke kunna upprätthålla kontakt med våra familjehem även när placeringsuppdrag inte är aktuellt.
 • För att kunna bjuda in till utbildningsdagar.
 • För att uppfylla rättigheter och skyldigheter inom arbetsrätten vid anställningar.

Behandling av personuppgifter behandlas inte för något annat ändamål än ovan angivna.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Swea Familjehem AB är personuppgiftsansvarig.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära ut information om de uppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till de uppgifter som inte omfattas av lagkrav. Uppgifterna inhämtas med ditt samtycke och Swea Familjehem AB är tydliga med på vilket sätt uppgifterna används och vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen lagstiftning.

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

Swea Familjehem AB lämnar endast ut personuppgifter till tredje part när så krävs för att kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra våra åtaganden mot våra uppdragsgivare, d.v.s. uppgifter till Socialtjänst inför eller under placeringsuppdrag. I samband med ett placerings-uppdrag kan även andra iblandade myndigheter eller personer komma att få ta del av personuppgifter som är relevanta för uppdraget.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Så länge lämnat samtycke finns till att vara registrerad som familjehem hos oss finns dina personuppgifter sparade i våra regiseter. Du kan när som helst begära att vissa eller alla personuppgifter ska raderas.

Vid ett placeringsuppdrag finns ingångna avtal med Swea Familjehem AB och Socialtjänst. Personuppgifter sparas då så länge som krävs för att uppfylla ändamålen med placeringen, eller så länge som vi måste spara dem enligt lag. Efter avslutat uppdrag sparas dina uppgifter med fortsatt samtycke.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Swea Familjehem AB behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och vi vidtar löpande åtgärder för att förhindra att uppgifter används i annat syfte än de beskrivna ovan. Vi har en intern datapolicy och rutiner kring dataanvändning. För att motverka spridning av virus och obehörigt intrång skyddas våra IT-resurser av säkerhetssystem, såsom antivirusskydd och brandväggar. Endast behörig personal har tillgång till de personuppgifter vi hanterar för att kunna utföra vårt arbete. Vid eventuellt dataintrång eller oavsiktlig förlust av personuppgifter dokumenteras incidenten och anmäls till Datainspektionen och drabbade personuppgiftstagare inom 72 timmar.

Om du har frågor eller är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten – IMY.

Swea Familjehem AB
Flottiljvägen 20
392 41 KALMAR

Tfn 0480-411601
Org. nr. 556699-1641
info@sweafamiljehem.se
www.sweafamiljehem.se